fbpx

Uzman kadromuz, teknolojik alt yapımız ve bilgi birikimimiz sayesinde ihtiyacımız olan bütün analiz ve denemeleri laboratuvarımızda gerçekleştirebilmekteyiz. Üretim reçetesi oluşturmak amacıyla yaptığımız laboratuvar ölçekli test üretimleri, fiziksel ve organoleptik testler, kantitatif ve kalitatif kimyasal analizler ile üretim ve kalite kontrol süreçlerimizi yürütüyor ve yeni bilimsel bilgiler ışığında analiz süreçlerimizi durmaksızın güncelliyoruz.

Onka Farma Laboratuvarında yapılan uygulamalar basitçe üçe ayrılır. -Laboratuvar ölçekli reçete oluşturma çalışmaları.

-Kantitatif Analizler.

-Kalitatif Analizler.

Laboratuvar ölçekli reçete oluşturma çabalarımız temelinde, verimi arttırmak ve standardize üretim yapmak vardır. Çok düşük miktarlarda (<50g) bitkinin ekstraksiyonu ya da distilasyonu yapılırken, sıcaklık, zaman, çözücü derişimi, bitki miktarı gibi bir ya da birden çok parametrenin denenmesi ve en uygun şartların belirlenmesi vardır. Ceketli ısıtıcı, döner buharlaştırıcı (rotary evaporator), laboratuvar ölçekli buhar distilatörü, ileri saflaştırma için çeşitli boyutlarda kolon ve nem tayin cihazıyla laboratuvarın bu bölümü çok küçük miktarlada üretim yapan bir fabrika gibidir. Doğru oluşturulmuş bir reçetenin olağan sonucu olan kaliteli üretim dışında, herhangi bir problem ortaya çıktığında bunun tayini ve çözümü de daha hızlı, verimli ve ekonomik olması gibi bir sonucu da vardır. Bunlara ek olarak farklı parti üretimlerden alınan ürünlerin de yakın kalitede olmasını sağlamanın ilk adımı uygun bir üretim reçetesi oluşturmaktır. Kalitatif (nitel) analiz; maddenin ne olduğunu anlamaya yönelik yapılan bir analizdir. Basit bir ifadeyle ilgili molekülün var olup olmadığıyla alakalı bilgi veren analizlerdir. Miktarlarıyla ilgili kesin bir bilgi vermezler, ancak bazı testlerin sonuçları konsantrasyon hakkında bir fikir verebilir. Laboratuvarımızda yapılan iki farklı kalitatif analiz vardır. Bunlar:

  • Organoleptik Testler

Organoleptik testlerin temel amacı, daha fazla zaman ve sarf malzeme gerektiren karmaşık analizlerden önce, ürünlerin kalitesinde büyük oranda bir problem olup olmadığını anlayabilmektir. Koku, renk, bulanıklık, viskozite gibi parametreler herhangi bir cihaz kullanmadan uzmanlarca test edilir ve sonraki analizler için hazırlanır ya da üretim departmanına tekrar gönderilir ve tekrar işleme tabii tutulur.

  • Thin Layer Chromatography (TLC)

Etki mekanizması kontrollü adsorpsiyon/desorpsiyon olan bu analiz yönteminde, bir sıvı içerisinde bir molekülün varlığı ve çok basit olarak da konsantrasyon aralığı belirlenir. Sabit ve hareketli fazdan oluşan deney sisteminde sert bir tabaka üzerine ince şekilde yayılan adsorbantın (silika türevleri gibi) üzerine çözelti halinde ürün tatbik edilir. Uygun solvent sisteminde yürütülen çözelti adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisinde kalır. Sonrasında ön görüntüleme işlemleri yapılır ve UV ışık altında istenen molekülün varlığına karar verilir. Genel olarak kısa süren bir analiz olsa da neredeyse her molekül ya da ürün için farklı protokolleri olmasından dolayı uzmanlık gerektirir.

Kantitatif analiz ise kalitatif analiz ya da literatür bilgileri sayesinde kompozisyonu bilinen bir ürünün tüm ya da istenen bileşenlerinin konsantrasyon miktarını belirlemeye yaran analizlerdir.

Laboratuvarımız bünyesinde yapılan kantitatif analizler ise şu şekildedir:

  • Katı Madde Tayini

Özellikle laboratuvar ölçekli üretimin verim tayini için kullanılan bu analiz yöntemi oldukça basittir. Deriştirilmiş ürünün belirli bir miktarı nem tayin cihazıyla ya da etüvde kurutulmaya bırakılıp tamamen kurutulmuş ürünün tartılmasıyla elde edilir. Bu yöntem ürünün kalitesiyle alakalı bilgi vermez, sadece verimiyle alakalı bilgi verir ve bu bilgiler geçmiş veriler ya da literatür standartlarıyla karşılaştırılır.

  • UV-Vis Spektrofotometre

Belirli bir ışın demetinin örneğe gönderildikten sonra içinden geçen ya da yansıyan ışın miktarının dedektör tarafından tayin edilip gönderilen ışın miktarıyla karşılaştırılmasına dayanan bir analiz yöntemidir. Bu prensibe dayanarak konsantrasyonu bilinen standart çözeltiler ile uygun dalga boylarında cihaz kalibre edilir. Bu işlemden sonra analiz edilecek çözeltinin bileşen ya da bileşenlere uygun bir dalga boyu seçilerek ölçümler yapılır, çıkan sonuçlar daha önce oluşturulmuş grafiklerde ya da literatür bilgileriyle kontrol edilerek ilgili molekülün miktarı hesaplanabilir. Genellikle 200 nm-800 nm dalga boyları arasında çalışan cihazlar, saflaştırılmış moleküllerin kütlesini belirlemede ya da kütlesi bilinen bir saf madde çözeltisinin safsızlığını kontrol etmek için kullanılabilir.

  • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Uçucu olmayan moleküllerin nitel ve nicel analizlerinde en sık kullanılan yöntemlerden biri HPLC metodudur. Basitçe mobil (sıvı) ve katı (sabit) bir fazdan oluşan sistemde, analizi yapılacak moleküller sıvı faza yüklenir ve çözdürülür. Yüksek basınç altında bu hareket eden sıvı fazdaki moleküllerin kolona yedirilmiş olan sabit fazdaki ilerleme hızları, dolayısıyla detektöre ulaşma hızları da farklıdır. Önceden bilgisayar yazılımıyla desteklenen sistemin sonuçları otomatik olarak analiz edilir ve raporlanır. HPLC sistemi polarite farkları üzerinden tanımlansa da, gelişmiş bazı sistemler iyon değişimi, kiralite ya da boyut ayırıcı sistemleri kullanan HPLC de mevcuttur. HPLC özellikle uçucu olmayan organik moleküllerin analizinde hızlı ve güvenilir kalitatif ve kantitatif sonuçlar vermesinden dolayı sıkça tercih edilir.

  • Gas Kromatografisi/Kütle Spektrofotometresi (GC/MS)

Kombine bir analiz olan GC/MS, uçucu ya da uçucu hale getirilebilen moleküllerin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılan modern bir analiz metodudur. HPLC’de olduğu gibi bir sabit faz ve mobil faz bulunan bu sistemde mobil faz genellikle süpürücü olarak kullanılacak olan bir inert gazdır(Helyum, azot vs.). Kullanılan gaz, sabit faz üzerinde iyonize olmuş uçucu molekülleri süpürür ve böylece ayrım gerçekleşmiş olur. GC sistemlerini en güvenilir ve hızlı şekilde tamamlayan dedeksiyon ünitesi MSlerdir. GC sırasınca iyonlaşmış ve ayrımı yapılmış moleküllerin hem kalitatif hem kantitatif tanımlaması burada yapılabilir. Bu tanımlamayı yaparken kütle/yük oranını esas alır ve düşük konsantrasyondaki moleküller bile oldukça keskin şekilde kontrol edilebilir. Tanımlama yapılırken yılların birikimi ve gelişmiş tekniklerle oluşturulmuş MS kütüphanelerinden referans alınır ve tanımlamalar yapılır. Bu yüzden analizin optimizasyonu kadar, doğru bir kütüphane seçimi de çok önemlidir.

            Tüm bunların dışında hem yurt içi hem de yurt dışında seçkin laboratuvarla iş birliğine gidiyor, tüm süreçleri tüketicilerimizle şeffaflıkla paylaşıyoruz.

Kapat Sepet
Kapat Favoriye Ekle
Kapat
Kapat
Kategoriler